ĐĂNG KÍ HỌC

KIỂM TRA THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÍ

Năm học: 2019-2020

Hướng dẫn:
Bước 1: Nhập đầy đủ họ và tên(có dấu hoặc không dấu).
Bước 2: Click vào mũi tên -> để tìm kiếm.

SỬA SAI HOẶC BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÍ


Nếu học sinh không tìm thấy tên trên hệ thống hoặc có yêu cầu thay đổi thông tin đã đăng kí vui lòng thực hiện các bước sau:

Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Khối thi
ĐK vào lớp
Họ và tên phụ huynh
Điện thoại liên hệ
ĐĂNG KÍ HỌC CÁC MÔN