ĐĂNG KÍ HỌC

KIỂM TRA THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÍ

Năm học: 2019-2020

Hướng dẫn:
Bước 1: Nhập đầy đủ họ và tên(có dấu hoặc không dấu).
Bước 2: Click vào mũi tên -> để tìm kiếm.
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp-trường
Khối thi
ĐK vào lớp
Họ và tên phụ huynh
Điện thoại liên hệ
ĐĂNG KÍ HỌC CÁC MÔN