ĐỀ THI

ĐỀ THI KS CHẤT LƯỢNG

TTLT Thanh Long

TT Tên FILE KÌ THI Năm học Ngày Upload TẢI FILE
1 ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM-K11 KSCL Đầu Năm 2019-2020 08:27:25 PM | 15-09-2019 DA-Vat-ly-11.pdf
DA-Toan-11.pdf
DA-Tieng-Anh-11.pdf
DA-Hoa-hoc-11.pdf
2 ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM 12 KSCL Đầu Năm 2019-2020 10:03:16 PM | 04-09-2019 Dap-an-Vat-ly-12.pdf
Dap-an-Toan-12.pdf
Dap-an-tieng-Anh-12.pdf
Dap-an-Hoa-12.pdf
3 Đề thi môn Sinh học 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 10:02:36 PM | 04-09-2019 Sinh hoc 12.pdf
4 Đề thi môn Hóa học 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 10:02:20 PM | 04-09-2019 Hoa hoc 12.docx
5 Đề thi môn Vật lý 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 10:02:00 PM | 04-09-2019 Vat ly 12.pdf
6 Đề thi môn Toán 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 10:01:44 PM | 04-09-2019 Toan 12.rar
7 Đề thi môn Sinh học 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 10:00:57 PM | 04-09-2019 Sinh hoc 12.doc
8 Đề thi và Đáp án môn Hóa 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 10:00:07 PM | 04-09-2019 Phieu soi dap an Môn Hóa học.docx
de 101.docx
9 Đề thi môn Vật lý 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:59:26 PM | 04-09-2019 Vat Ly 12.pdf
10 Đề thi môn Toán 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:58:57 PM | 04-09-2019 Toan 12.pdf
11 Đề thi môn Tiếng Anh 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:58:37 PM | 04-09-2019 Tieng Anh 11.doc
12 Đề thi môn Vật lý 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:57:56 PM | 04-09-2019 Vat Ly 11.pdf
13 Đề thi môn Toán 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:57:21 PM | 04-09-2019 Toan 11.pdf
14 Đề thi môn Văn 10 và 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:56:46 PM | 04-09-2019 Mon Ngu Van 10 va 11.docx
15 Đề thi môn Tiếng Anh 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:56:17 PM | 04-09-2019 Tieng Anh 10.doc
16 Đề thi môn Vật lý 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:55:55 PM | 04-09-2019 Vat Ly 10.pdf
17 Đề thi và Đáp án môn Hóa 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:55:01 PM | 04-09-2019 Phieu soi dap an Môn Hóa học.docx
de 286.docx
18 Đề thi và Đáp án Toán 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:54:06 PM | 04-09-2019 ĐÁP ÁN TOÁN 10 GK2.doc.xlsx
de 141.doc
19 Đề thi và Đáp án Vật lý 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:51:33 PM | 04-09-2019 Đáp án VL12.pdf
de 134.pdf
20 Đề thi và Đáp án môn Hóa 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:50:51 PM | 04-09-2019 Hoa 12-134.doc
Dap an Hoa 12.xls
21 Đề thi môn Toán 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:49:53 PM | 04-09-2019 de 005.doc
22 Đề thi và Đáp án Vật lý 11 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:48:42 PM | 04-09-2019 LO TL HK1_VL11_dapancacmade.pdf
134.VL11.pdf
23 Đề thi và Đáp án Toán 11 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:47:55 PM | 04-09-2019 ĐÁP ÁN TOÁN 11.doc
MÃ ĐỀ 111.doc
24 Đề thi môn Tiếng Anh 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:47:21 PM | 04-09-2019 Tieng Anh 10.doc
25 Đề thi và Đáp án Toán 11 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:46:12 PM | 04-09-2019 ĐÁP ÁN TOÁN 11.doc
MÃ ĐỀ 111.doc
26 Đề thi và Đáp án Vật lý 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:44:41 PM | 04-09-2019 LO TL HK1_VL_dapancacmade.xls
132.VL10.doc
27 Đề thi môn Hóa 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:42:59 PM | 04-09-2019 KIỂM TRA HỌC KỲ I_HÓA HỌC 10_132.doc
28 Đề thi môn Toán 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:36:12 PM | 04-09-2019 de 078.pdf
29 Đề thi và Đáp án Vật lý 12 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:34:02 PM | 04-09-2019 VATLI12-135.pdf
Dap an VATLI12.xlsx
30 Đề thi môn Toán 12 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:33:26 PM | 04-09-2019 MÃ ĐỀ 132-T12(40 câu).doc
31 Đề thi môn Tiếng Anh 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:29:52 PM | 04-09-2019 ANH11-124.pdf
32 Đề thi môn Hóa 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:26:12 PM | 04-09-2019 HOA 11-485.pdf
33 Đề thi môn Vật lý 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:25:42 PM | 04-09-2019 VATLI11-134.pdf
34 Đề thi và Đáp án Toán 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:22:23 PM | 04-09-2019 TOAN11-136.pdf
Dap an TOAN11.xlsx
35 Đề thi môn Tiếng Anh 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:20:30 PM | 04-09-2019 ANH10-182.pdf
36 Đề thi và Đáp án Vật lý 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:18:54 PM | 04-09-2019 VATLI10-132.pdf
Dap an VATLI10.xlsx
37 Đề thi môn Hóa 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:17:45 PM | 04-09-2019 HOA10-132.pdf