ĐỀ THI - ĐÁP ÁN

ĐỀ THI KS CHẤT LƯỢNG

TTLT Thanh Long

TT Tên FILE KÌ THI Năm học Ngày Upload TẢI FILE
1 Tài khoản thi Trắc nghiệm K10 Trắc nghiệm Online 2019-2020 12:02:32 PM | 22-02-2020 10a2-2019.pdf
10a1-2019.pdf
2 Tài khoản thi Trắc nghiệm K11 Trắc nghiệm Online 2019-2020 04:16:41 PM | 21-02-2020 11a2-2019.pdf
11a1-2019.pdf
3 Danh sách tài khoản đăng nhập và mật khẩu thi trắc nghiệm K12 Tài khoản thi Trắc nghiệm K12 2019-2020 04:01:17 PM | 20-02-2020 12a2-2019.pdf
12a1-2019.pdf
4 Đáp án các môn thi TRẮC NGHIỆM - K10 KSCL Cuối HK1 2019-2020 09:27:44 AM | 03-02-2020 Dap an Vat ly 10.pdf
Dap an Toan 10.pdf
Dap an Hoa 10.pdf
Dap an Anh van 10.pdf
5 Đề thi KSCL Cuối HK1 - Khối 10 KSCL Cuối HK1 2019-2020 09:27:02 AM | 03-02-2020 VAT LY 10.rar
TOAN 10.rar
TIENG ANH 10.rar
HOA HOC 10.rar
DE MON VAN K10.rar
6 Đáp án các môn thi TRẮC NGHIỆM - K11 KSCL Cuối HK1 2019-2020 09:25:09 AM | 03-02-2020 Dap an Vat ly 11.pdf
Dap an Tieng Anh 11.pdf
Dap an Sinh 11.xlsx
dap an mon Toan.pdf
Dap an Hoa 11.pdf
7 Đề thi KSCL Cuối HK1 - Khối 11 KSCL Cuối HK1 2019-2020 09:23:52 AM | 03-02-2020 VAT LY 11.rar
TOAN 11.rar
TIENG ANH 11.rar
SINH 11.rar
NGU VAN 11.rar
HOA HOC 11.rar
8 Đáp án các môn thi TRẮC NGHIỆM - K12 KSCL Cuối HK1 2019-2020 09:21:13 AM | 03-02-2020 Phieu soi dap an Môn Toán.docx
Phieu soi dap an Môn Hóa học.docx
Phieu soi dap an Môn ENGHLISH.docx
Dap-an-Sinh-hoc-12.docx
DAP AN Vat ly 12.doc
9 Đề thi KSCL Cuối HK1 - Khối 12 KSCL Cuối HK1 2019-2020 09:18:20 AM | 03-02-2020 VAT LY 12.rar
TOAN 12.rar
SINH HOC 12.rar
Ngu Van 12.pdf
HOA HOC 12.rar
ANH 12.rar
10 Toàn cảnh 3 năm thi trắc nghiệm môn Toán THPT Quốc Gia THPT Quốc Gia 2017-2018-2019 08:33:52 AM | 13-11-2019 toàn cảnh 3 năm đề thi THPT quốc gia 2017-2018-2019.pdf
11 ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM-K12 KSCL Giữa HK1 2019-2020 10:05:25 AM | 08-11-2019 DAP AN VAT LY 12.pdf
DAP AN TOAN 12.pdf
DAP AN TIENG ANH 12.pdf
DAP AN SINH HOC 12.pdf
DAP AN HOA 12.pdf
12 ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM-K11 KSCL Giữa HK1 2019-2020 04:52:40 PM | 04-11-2019 Dap an Vat Ly 11.pdf
Dap an Toan 11.pdf
Dap an tieng Anh 11.pdf
Dap an Sinh hoc 11.pdf
Dap an Hoa hoc 11.pdf
13 ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM-K10 KSCL Giữa HK1 2019-2020 09:23:59 PM | 30-10-2019 GK1-DAP AN VAT LY 10.pdf
GK1-DAP AN TOAN 10.pdf
GK1-DAP AN TIENG ANH 10.pdf
GK1-DAP AN HOA 10.pdf
14 ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM-K11 KSCL Đầu Năm 2019-2020 08:27:25 PM | 15-09-2019 DA-Vat-ly-11.pdf
DA-Toan-11.pdf
DA-Tieng-Anh-11.pdf
DA-Hoa-hoc-11.pdf
15 ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM 12 KSCL Đầu Năm 2019-2020 10:03:16 PM | 04-09-2019 Dap-an-Vat-ly-12.pdf
Dap-an-Toan-12.pdf
Dap-an-tieng-Anh-12.pdf
Dap-an-Hoa-12.pdf
16 Đề thi môn Sinh học 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 10:02:36 PM | 04-09-2019 Sinh hoc 12.pdf
17 Đề thi môn Hóa học 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 10:02:20 PM | 04-09-2019 Hoa hoc 12.docx
18 Đề thi môn Vật lý 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 10:02:00 PM | 04-09-2019 Vat ly 12.pdf
19 Đề thi môn Toán 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 10:01:44 PM | 04-09-2019 Toan 12.rar
20 Đề thi môn Sinh học 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 10:00:57 PM | 04-09-2019 Sinh hoc 12.doc
21 Đề thi và Đáp án môn Hóa 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 10:00:07 PM | 04-09-2019 Phieu soi dap an Môn Hóa học.docx
de 101.docx
22 Đề thi môn Vật lý 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:59:26 PM | 04-09-2019 Vat Ly 12.pdf
23 Đề thi môn Toán 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:58:57 PM | 04-09-2019 Toan 12.pdf
24 Đề thi môn Tiếng Anh 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:58:37 PM | 04-09-2019 Tieng Anh 11.doc
25 Đề thi môn Vật lý 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:57:56 PM | 04-09-2019 Vat Ly 11.pdf
26 Đề thi môn Toán 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:57:21 PM | 04-09-2019 Toan 11.pdf
27 Đề thi môn Văn 10 và 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:56:46 PM | 04-09-2019 Mon Ngu Van 10 va 11.docx
28 Đề thi môn Tiếng Anh 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:56:17 PM | 04-09-2019 Tieng Anh 10.doc
29 Đề thi môn Vật lý 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:55:55 PM | 04-09-2019 Vat Ly 10.pdf
30 Đề thi và Đáp án môn Hóa 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:55:01 PM | 04-09-2019 Phieu soi dap an Môn Hóa học.docx
de 286.docx
31 Đề thi và Đáp án Toán 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 09:54:06 PM | 04-09-2019 ĐÁP ÁN TOÁN 10 GK2.doc.xlsx
de 141.doc
32 Đề thi và Đáp án Vật lý 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:51:33 PM | 04-09-2019 Đáp án VL12.pdf
de 134.pdf
33 Đề thi và Đáp án môn Hóa 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:50:51 PM | 04-09-2019 Hoa 12-134.doc
Dap an Hoa 12.xls
34 Đề thi môn Toán 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:49:53 PM | 04-09-2019 de 005.doc
35 Đề thi và Đáp án Vật lý 11 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:48:42 PM | 04-09-2019 LO TL HK1_VL11_dapancacmade.pdf
134.VL11.pdf
36 Đề thi và Đáp án Toán 11 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:47:55 PM | 04-09-2019 ĐÁP ÁN TOÁN 11.doc
MÃ ĐỀ 111.doc
37 Đề thi môn Tiếng Anh 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:47:21 PM | 04-09-2019 Tieng Anh 10.doc
38 Đề thi và Đáp án Toán 11 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:46:12 PM | 04-09-2019 ĐÁP ÁN TOÁN 11.doc
MÃ ĐỀ 111.doc
39 Đề thi và Đáp án Vật lý 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:44:41 PM | 04-09-2019 LO TL HK1_VL_dapancacmade.xls
132.VL10.doc
40 Đề thi môn Hóa 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:42:59 PM | 04-09-2019 KIỂM TRA HỌC KỲ I_HÓA HỌC 10_132.doc
41 Đề thi môn Toán 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 09:36:12 PM | 04-09-2019 de 078.pdf
42 Đề thi và Đáp án Vật lý 12 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:34:02 PM | 04-09-2019 VATLI12-135.pdf
Dap an VATLI12.xlsx
43 Đề thi môn Toán 12 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:33:26 PM | 04-09-2019 MÃ ĐỀ 132-T12(40 câu).doc
44 Đề thi môn Tiếng Anh 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:29:52 PM | 04-09-2019 ANH11-124.pdf
45 Đề thi môn Hóa 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:26:12 PM | 04-09-2019 HOA 11-485.pdf
46 Đề thi môn Vật lý 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:25:42 PM | 04-09-2019 VATLI11-134.pdf
47 Đề thi và Đáp án Toán 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:22:23 PM | 04-09-2019 TOAN11-136.pdf
Dap an TOAN11.xlsx
48 Đề thi môn Tiếng Anh 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:20:30 PM | 04-09-2019 ANH10-182.pdf
49 Đề thi và Đáp án Vật lý 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:18:54 PM | 04-09-2019 VATLI10-132.pdf
Dap an VATLI10.xlsx
50 Đề thi môn Hóa 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 09:17:45 PM | 04-09-2019 HOA10-132.pdf