Top học sinh điểm cao

TOP THÍ SINH ĐIỂM CAO QUA CÁC KÌ THI

Năm học:

TT Họ và tên Họ và tên không dấu Lớp Ngày sinh Kì thi Khối thi ĐIỂM THI TỔNG ĐIỂM Xếp thứ
Môn 1 Môn 2 Môn 3