Giáo viên

TTLT THANH LONG

GIÁO VIÊN

Giáo viên Điện thoại Facebook Phụ trách Bộ môn
TTLT Thanh Long Phạm Kim Chung 0984.333.030 Phạm Kim Chung Toán 10, Toán 11, Toán 12
TTLT Thanh Long Nguyễn Thị Thỏa 0986.562.906 Nguyễn Thị Thỏa Toán 10, Toán 11, Toán 12
TTLT Thanh Long Bùi Hoàng Nam 0986.562.906 Nam Bui Vật lý 10, Vật lý 11, Vật lý 12
TTLT Thanh Long Nguyễn Đình Hùng 0962.967.987 Đình Hùng Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12
TTLT Thanh Long Nguyễn Thành Nam 0973.559.594 Nguyễn Thành Nam Anh văn 10, Anh văn 12
TTLT Thanh Long Đặng Hương 0983.646.712 Đặng Hương Anh văn 11
TTLT Thanh Long Nguyễn Thị Thủy 0365.207.636 Nguyễn Thị Thủy Ngữ văn