LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

Thực hiện từ ngày: 14-10-2019          Thời gian học: từ 18h00 đến 20h30'

Chú ý: Sáng CN học từ 7h30 đến 10h00. Chiều CN học từ 14h30 đến 17h00.

10A1 10A2 11A1 11A2 12A1 12A2
Thứ 2 Hóa(Hùng) P3 Anh(Hương) P2 Lý(Nam) P4 Toán(Thỏa) P1
Thứ 3 Hóa(Hùng) P4 Toán(Thỏa) P1 Toán (Chung) P2 Lý(Nam) P3
Thứ 4 Lý(Nam) P2 Toán(Chung) P1 Anh(Nam) P4 Hóa(Hùng) P3
Thứ 5 Toán(Thỏa) P2 Lý(Nam) P3 Hóa(Hùng) P4 Toán(Chung) P1
Thứ 6 Lý(Nam) P4 Toán(Thỏa) P1 Hóa(Hùng) P3 Văn(Thủy) P2
Thứ 7 Toán(Chung) P1 Hóa(Hùng) P3 Lý(Nam) P4 Toán(Thỏa) P2
Sáng CN Toán(Chung) P3
Chiều CN Toán(Thỏa) P1 Văn(Thủy) P3
Tối CN Anh(Nam) P3 Toán (Chung) P1 Lý/Hóa P2 Hóa/Lý P4