LỊCH THI

LỊCH THI

KỲ THI: Cuối HK1 2019-2020

Ngày thi Môn thi Giờ làm bài Hình thức Thời gian Phòng thi Giám thị
Vật lý 12 18h00 -18h50
Tối CN Sinh học 12 18h00 -18h50 Trắc nghiệm 50 phút P01,P02,P03 Th.Hùng, Th Chung, Th Nam(L)
(12/01/2020) Hóa học 12 19h00 - 19h50
Ngữ văn 12 18h00 - 20h00 Tự luận 120 phút P04 Cô Thủy
Tối thứ 2 Tiếng Anh 12 18h00 - 19h00 Trắc nghiệm 60 phút P04 Th. Nam(A)
(13/01/2020) Toán 12 19h05 - 20h35 Trắc nghiệm 90 phút P01,P02,P03,P04 Th Nam(L), Th Hùng, Cô Thỏa
Vật lý 11 18h00 -18h50
Tối thứ 3 Sinh học 11 18h00 -18h50 Trắc nghiệm 50 phút P01,P02,P03 Th Nam(F), Th.Hùng, Th Nam(L)
(14/01/2020) Hóa học 11 19h00 - 19h50
Ngữ văn 11 18h00 - 20h00 Tự luận 120 phút P04 Cô Thủy
Tối thứ 4 Tiếng Anh 11 18h00 - 19h00 Trắc nghiệm 60 phút P04 Th. Nam(A)
(15/01/2020) Toán 11 19h05 - 20h35 Trắc nghiệm 90 phút P01,P02,P03 Th Chung, Cô Thỏa
Vật lý 10 18h00 -18h50
Tối thứ 5 Hóa học 10 19h00 - 19h50 Trắc nghiệm 50 phút P01,P02,P03 Th Nam(L), Th Hùng
(16/01/2020) Ngữ văn 10 18h00 - 20h00 Tự luận 120 phút P04 Cô Thủy
Tối thứ 6 Tiếng Anh 10 18h00 - 19h00 Trắc nghiệm 60 phút P04 Th.Nam(A)
(17/01/2020) Toán 10 19h05 - 20h35 Trắc nghiệm 90 phút P01,P02,P03 Th Chung, Cô Thỏa