Tra cứu Số báo danh

XEM SBD VÀ PHÒNG THI

Năm học: 2019-2020

KÌ THI: Cuối HK1

Hướng dẫn:
Bước 1: Nhập đầy đủ họ và tên(có dấu hoặc không dấu).
Bước 2: Click vào mũi tên -> để tìm kiếm.